Odstoupení od smlouvy
1. Od uzavřené kupní smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů, přičemž v případě odstoupení z důvodu, které nejsou na straně prodávajícího, ponese kupující náklady spojené s vrácením zboží. V případě odstoupení od smlouvy si účastníci bezodkladně vydají vše, co do té doby vzájemně plnili.
2. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. VII. odst. 4. těchto Všeobecných obchodních podmínek a dále pak zejména v těchto případech:
  • jestliže je prodlení prodávajícího s dodáním zboží porušením smlouvy podstatným způsobem, přičemž kupující v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděl.
  • bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, je-li smlouva uzavřena s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména internet), ledaže jde o zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující do 14 dnů od takového odstoupení zašle nebo předá prodávajícímu předmětné zboží ve stejném stavu, v jakém zboží získal. Pokud není vrácené zboží v původním stavu, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení kupujícímu úměrnou částku (nikoli však dříve než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal). Odstoupení od kupní smlouvy kupující zasílá na adresu Ceresport.cz, Helena Bauerová, K Betáni 260/8, Praha 4 Kunratice 148 00 nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího bauerova@ceresport.cz.
 
Odpovědnost za vady zboží
1. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, o které věděl, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
2. Není-li sjednáno něco jiného, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu.
3. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalu, množství a stav zboží při jeho dodání. Pokud je kontrola zboží při dodání obtížná či nemožná, je kupující povinen provést kontrolu zboží následně bez zbytečných odkladů.
4. Pokud kupující obdrží zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou (zejména neúmyslná záměna při balení zboží) nebo obdrží zboží vadné, zašle či předá osobně nepoužité zboží v původním či jiném vhodném obalu spolu s dodacím listem/fakturou (či kopií těchto listů) zpět prodávajícímu a přiloží soupis event. vad. Následně prodávající dodá kupujícímu nové zboží.
5. Je-li uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, přebírá prodávající záruku za jakost zboží po dobu 12 měsíců, pokud není ohledně konkrétního zboží (např. u zboží podléhající rychlejší zkáze) prodávajícím uvedeno něco jiného. Tím není dotčeno právo kupujícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
6. Je-li uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, přebírá prodávající záruku za jakost zboží vždy ad hoc v každém jednotlivém případě, zpravidla v návaznosti na záruku poskytovanou dodavatelem prodávajícího.
7. Záruční doba běží od dodání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
8. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
9. Při reklamaci zboží v záruční době zašle či předá kupující zboží prodávajícímu v původním či jiném vhodném obalu a přiloží specifikaci důvodu reklamace se soupisem vad.
10. Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je kupující povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu. Prodávající vyřídí reklamaci v přiměřené době, zpravidla do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Údaje o zvláštních právech kupujícího-spotřebitele vznikajících z vadného plnění, jakož i o jeho právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, přičemž projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal,
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
4. Nemá-li zboží náležité vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
5. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Reklamační formulář ke stažení zde.